Европейски съюз Европейски Социален Фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Г.

ПРОЕКТ: BG051PO001/3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”
Електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции

Министерство на образованието и науката